HCL nr. 072 din 27.03.2019

0
HCL nr. 072 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 72 din 27.03.2019

privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman actualizat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 6012 din 22.03.2019 iniţiată de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 6013 din 22.03.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Poliția Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 24 din 27.03.2019 al Comisiei de Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 72 din 27.03.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare dispoziţiile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman actualizat, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 133/2009 cu modificarile ulterioare, se abrogă.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU