HCL nr. 074 din 27.03.2019

0
HCL nr. 074 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 74 din 27.03.2019

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5955 din 22.03.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 28 din 27.03.2019 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. 74 din 27.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 57, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 și al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă contul anual de execuție bugetară pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman , prin aparatul de specialitate și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri

Art. 3 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU