HCL nr. 068 din 30.03.2022

0
HCL nr. 068 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 68 din 30.03.2022
privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea /concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12003 din 18.02.2022 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialitate nr. 21943 din 24.03.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 28.03.2022 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 75 din 28.03.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 302-348, ale art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. (1), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând raportul nr. 21883/24.03.2022 întocmit de Comisia pentru revizuirea  documentațiilor de atribuire concesiuni, desemnată prin Dispoziția Primarului municipiului Roman nr. 53/21.01.2022, precum și raportul nr. 21888/24.03.2022 întocmit de Comisia pentru revizuirea documentațiilor de atribuire închirieri, desemnată prin Dispoziția Primarului municipiului Roman nr. 13/10.01.2022;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a  municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă documentația cadru de atribuire a închirierii imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă documentația cadru de atribuire a concesiunii imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 și art. 3 din H.C.L. nr. 144/30.07.2020.

Art. 6. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Comisiile de evaluare a ofertelor pentru închirierea, respectiv concesiunea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Roman desemnate prin art. 2 și art. 4 din H.C.L. nr. 144/2020 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 11
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0