HCL nr. 069 din 30.03.2022

0
HCL nr. 069 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 69 din 30.03.2022
privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 19928 din 18.03.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului, precum şi raportul de specialitate comun nr. 20425 din 21.03.2022 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 15 din 28.03.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 76 din 28.03.2022 al Comisiei Juridice ;

Având în vedere adresa nr. 32/10.03.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și avizul ANRSC nr. 952657/ 03.03.2022 privind solicitarea operatorului regional C.J. APA SERV SA de modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;

Luând în considerare prevederile:

  • Legii nr. 51/2006, republicată a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completarile ulterioare – art. 8, alin. 3, lit. k și d^2 și art. 10, alin. 5;
  • Legii nr. 241/2006 republicată privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare – art. 12, alin. 1, lit. i și art. 35, alin. 4;
  • Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a Statutului – cadru ale asociațiillor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului Nr. 65 din 28 februarie 2007, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
  • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ art. 129, alin. 2, lit. d) și alin. 7, lit. n), cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 139, alin. 3, lit ”h”, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman să voteze în Adunarea Generală a Asociaților a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman astfel:

1.1. ÎMPOTRIVA modificării prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 952657 / 03.03.2022;
1.2. PENTRU actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional la 31.12.2021;
1.3. ÎMPOTRIVA modificării, prin Actul adițional nr. 12, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/ 10.08.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” și Compania Județeana APA SERV S.A., cu privire la și modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare-epurare;
1.4. PENTRU modificarea, prin Actul adițional nr. 12, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/ 10.08.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” și Compania Județeana APA SERV S.A., cu privire la actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de
operatorul regional la 31.12.2021.

Art. 2. În situația în care reprezentantul Municipiului Roman se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, devin incidente prevederile art. 3 din H.C.L. nr. 8/2021.

Art. 3. Se aprobă semnarea de către Președintele Asociației, reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, a Actului Adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/2009, cu privire la actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional și, după caz, cu modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare.

Art. 4. Secretarul general al Municipiului Roman, va comunica prezenta hotărâre A.D.I. AQUA NEAMȚ, precum și autorităților și instituțiilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0