HCL nr. 067 din 30.03.2022

0
HCL nr. 067 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 67 din 30.03.2022
privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21439 din 23.03.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 21788 din 24.03.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 16 din 28.03.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 74 din 28.03.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind  reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de către Direcția Municipal Locato și înregistrate la Primăria municipiului Roman sub numerele 11922/18.02.2022, 16855/08.03.2022 și 17962/11.03.2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 2, ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196 alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 14409/21.12.1993 încheiat între RAGLT Roman și dnii Feraru Ilie și Lucica, ce are ca obiect apartamentul nr. 71, situat în blocul 9, etajul II, scara C din str. Al.  Revoluției, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei locuinței, respectiv str. Al. Revoluției, blocul 9, scara D, etajul II, apartamentul 71 în loc de str. Al. Revoluției, blocul 9, scara C, etajul II, apartamentul 71 cum greșit s-a menționat.

Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 5675/04.03.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Dumea Iromel și Anica, ce are ca obiect apartamentul nr. 32, situat în blocul 11, etajul I, scara C din str. Cuza Vodă, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii numărului apartamentului, respectiv apartamentul 32 din str. Cuza Vodă, blocul 11, scara C, etajul I în loc de str. Cuza Vodă, blocul 11, scara C, etajul I, “apartamentul” cum greșit s-a menționat.

Art. 3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 579/4 iunie 1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Chitaru Constantin și Teodora, ce are ca obiect apartamentul nr. 2, situat în blocul 8, etajul P, scara A din str. Oituz, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Chitaru Constantin și Teodora – Elena în loc de Chitaru Constantin și Teodora cum greșit s-a menționat.

Art. 4. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0