HCL nr. 025 din 31.01.2019

0
HCL nr. 025 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 25 din 31.01.2019

privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele situate in municipiul Roman și aprobarea unor contracte cadru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1914 din 30.01.2019 iniţiată de către dl. Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr. 1915 din 30.01.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică

Văzând avizul favorabil nr. 8 din 31.01.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 11 din 31.01.2019 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 25 din 31.01.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 44 şi cele art. 45 din Legea nr. l 14/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 precum şi cele ale art. 25 din H. G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Cap. III, art. 26, ale art. 27 şi art. 28 din O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabiliea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, ale art. 20, alin. 2, lit.”b”, alin.3 şi alin. 4 al Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale cap. V – Contractul de locaţiune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. ”d”, alin. 6, lit. ”a”, pct. 17, precum şi cele ale art. 45, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Stabileşte cuantumul chiriei nominale pentru locuinţele sociale situate în municipiul Roman, conform anexei nr. l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabileşte cuantumul chiriei nominale pentru locuinţele din fondul locativ situate în municipiul Roman, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Stabileşte cuantumul chiriei nominale pentru locuinţele din fostele imobile nationalizate situate în municipiul Roman, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Stabileşte cuantumul chiriei nominale pentru locuinţele A.N.L. situate în municipiul Roman, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 (1) Nivelul chiriei pentru locuința socială pe care o va plăti beneficiarul repartiţiei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, aceasta urmând să se modifice în funcţie de venitul net lunar al familiei.
(2) Dacă nivelul chiriei stabilite în funcţie de venitul net lunar al familiei depăşeşte chiria nominală, beneficiarul va datora chiria nominală stabilită pentru locuinţa deţinută, aceasta urmând să se recalculeze o dată cu prezentarea documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei.

Art. 6 În cazul locuințelor din fondul locativ de stat și casele nationalizate nivelul chiriei pe care o va plăti beneficiarul repartitiei nu va depasi 15% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni pe familie, aceasta urmând să se modifice în functie de venitul net lunar al familiei. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subventionată de la bugetul local.

Art. 7 Stabileste nivelul chiriei pe care o vor plati titularii contractelor de locatiune – inchiriere pentru locuintele sociale, locuintele din fondul locativ de stat și casele nationalizate la valoarea chiriei nominale prevazută la anexele nr. 1, 2 și 3 în cazul in care:

  • titularul împreună cu membrii majori din familie, la cerera administratorului, nu prezintă acte justificative pentru perioada solicitată din care să rezulte venitul net lunar al familiei, acestea sunt incomplete sau se depun acte numai pentru o parte din membrii familiei, astfel încât nu poate fi determinat nivelul net lunar al familiei;
  • titularul împreună cu membrii majori din familie, fără a fi beneficiari de ajutor social sau pensionari, prezintă acte din care rezultă un venit net lunar al familiei care se situează sub valoarea venitului minim garantat prevazut de lege;
  • titularul împreună cu membrii majori din familie, fără a fi beneficiari de ajutor social sau pensionari, nu pot face dovada venitului net lunar al familiei în baza unor acte justificative de venit.

Pentru locuințele deținute de titularii contractelor de locațiune – închiriere și membrii familiei acestora, care se încadrează în categoria persoanelor cu handicap grav – adulți, copii sau accentuat – adulți, se aplică scutirea de la plata chiriei, conform legii speciale în vigoare.

Art. 8 Stabilește nivelul chiriei pe care o vor plăti titularii contractelor de locatiune – inchiriere pentru locuintele ANL la valoarea chiriei nominale prevazuta la anexa nr. 4 în cazul in care:

  • titularul, la cererea administratorului, nu prezintă acte justificative pentru perioada solicitată din care să rezulte venitul net lunar pe membru de familie, acestea sunt incomplete sau depune acte numai pentru o parte din membrii familiei, astfel încât nu poate fi determinat nivelul net lunar pe membru de familie;
  • titularul, fără a fi beneficiar de ajutor social, prezintă acte din care rezultă un venit net lunar pe membru de familie care se situează sub valoarea venitului minim garantat prevazut de lege raportat la numarul de persoane din familie;
  • titularul, fără a fi beneficiar de ajutor social, nu poate face dovada venitului net lunar pe membru de familie în baza unor acte justificative de venit.Pentru locuințele deținute de titularii contractelor de locatiune – închiriere și membrii familiei acestora, care se încadrează în categoria persoanelor cu handicap grav – adulți, copii sau accentuat – adulți, se aplică scutirea de la plata chiriei, conform legii speciale in vigoare.

Art. 9 Aprobă Contractele-cadru de locaţiune – închiriere pentru categoriile de locuinte prevazute la art. 1 – 4 din prezenta hotarare precum și contractele cadrul de închiriere teren, conform anexelor 5 – 9 și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Municipal Locato Roman.

Art. 11 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU