HCL nr. 024 din 31.01.2019

0
HCL nr. 024 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 24 din 31.01.2019

privind aprobarea devizului general actualizat și a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: „Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, strada Islazului”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1906/30.01.2019 întocmită şi înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1908/30.01.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 9 din 31.01.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 24 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale actualizată, precum și cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general actualizat privind obiectivul de investitie: „Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, strada Islazului”, în valoare totală de 8.931.332,80 lei T.V.A. inclus, din care C+M de 7.614.778,40 lei T.V.A. inclus conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contribuția bugetului local la finanțarea obiectivului de investiție: „Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, strada Islazului” în suma de 2.450.117,10 lei T.V.A. inclus, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU