HCL nr. 026 din 31.01.2019

0
HCL nr. 026 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 26 din 31.01.2019

privind mandatarea Direcției Municipal Locato în vederea vânzării locuinţelor A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1896 din 30.01.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1897 din 30.01.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul nr. 9 din 31.01.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul nr. 26 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., ale H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., ale Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi ale Decretului nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se mandatează Direcția Municipal Locato, prin directorul acesteia, să vândă locuinţele pentru tineri construite în regim A.N.L.

Art. 2 Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare, se stabileşte comisionul care revine unităţii prin care se efectuează vânzarea de 1% din valoarea de vânzare a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul de vânzare al acesteia.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 109/27.09.2012.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU