HCL nr. 98 din 26.05.2020

  0
  441

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 98 din 26.05.2020

  privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

  Examinând referatul de aprobare nr. 9547 din 18.05.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 9576 din 19.05.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman;

  Văzând avizul de legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 21 din 22.05.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 99 din 22.05.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, cele ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, repubicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7 lit ”b”, art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana Iorga

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU