HCL nr. 99 din 26.05.2020

0
HCL nr. 99 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 99 din 26.05.2020

privind aprobarea închirierii prin licitație a unor terenuri

Examinând referatul de aprobare nr. 9556 din 19.05.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9638 din 20.05.2020 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 41 din 22.05.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 100 din 22.05.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă închirierea prin licitație a terenurilor înscrise în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se dă mandat Primarului Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate să elaboreze documentația de atribuire în acord cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU