HCL nr. 97 din 26.05.2020

0
HCL nr. 97 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 97 din 26.05.2020

privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri

Examinând referatul de aprobare nr. 9470 din 18.05.2020 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 9557 din 19.05.2020 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 40 din 22.05.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 98 din 22.05.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Prevederile H.C.L. nr. 245/2018 – poz. 1, H.C.L. nr. 31/2019 – poz. 9, H.C.L. nr. 158/2008 – poz. 48 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman și cele ale O.U.G. nr. 184/2001;
  • prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin. (3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
  • Art. 6, pct. 6, lit. „c” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  • Art. 108, art. 287, art. 354 și urm., art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Art. 879, alin. 2, art. 880 și art. 888 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă alipirea terenului în suprafață de 15 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 59342, situat în strada Dimitrie Cantemir, f. nr., proprietate privata a municipiului Roman, în baza H.C.L. nr. 245/5.11.2018, poziția 1 din anexă, cu suprafața de 55 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 59537, situat în strada Bogdan Dragoș, f. nr., proprietate privata a municipiului Roman, în baza H.C.L. nr. 31/27.02.2019, poziția 9 din anexă.
(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1). Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 1431 m.p., cu nr. cadastral 58213, situat în strada Tinosului, nr. 12, proprietate privata a municipiului Roman in baza dispozițiilor H.C.L. nr. 158/2008, poziția 48 din anexa, astfel:

  • lotul 1 – în suprafață de 614 m.p., NC 59911 – curți construcții;
  • lotul 2 – în suprafață de 817 m.p., NC 59912 – curți construcții;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se dă mandat Primarului municipiului Roman de a semna in numele municipiului Roman, actul autentic de dezmembrare și de alipire, să efectueze demersurile de înscriere in registrele de publicitate imobiliară.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU