HCL nr. 84 din 28.04.2020

0
HCL nr. 84 din 28.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 84 din 28.04.2020

privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile

Examinând referatul de aprobare nr. 7903 din 14.04.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 7950 din 15.04.2020 al Biroului Evidență Patrimoniu Asociații de Proprietari;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 280/2018 privind darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Fondului Locativ din Municipiului Roman, către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator;

Luând în considerare adresele nr. 1007 și nr. 1008/16.01.2020 transmise Municipiului Roman, Instituția Prefectului-Jud Neamț;

Văzând avizul de legalitate nr. 8137 din 22.04.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 35 din 24.04.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului precum și avizul favorabil nr. 85 din 24.04.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ și art. 867-870 din Codul Civil;

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g” şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1). Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Direcției Municipal Locato și preluarea în administrarea directă a Consiliului Local Roman, în vederea amenajării ca și sedii administrative, a următoarelor imobile:

  • Spațiu în suprafață utilă de 63,75 mp, situat în blocul nr. 11 din Pietonalul Ștefan cel Mare, parter II, compus din cameră – 30,22 mp, hol – 6,06 mp, grup sanitar – 5,26 mp, depozit – 22,21 mp, identificat conform anexelor nr. 1A și 1B la prezenta hotărâre;
  • Spațiu în suprafață utilă totală de de 106,75 mp situat în blocul nr. 3 din Pietonalul Ștefan cel Mare, după cum urmează:
    • o încăpere de 87,13 mp amplasată la parter II – spațiu comercial
    • o suprafață de de 19,62 mp amplasată la parter I, compusă din hol – 16,48 mp, grup sanitar – 2,1 mp, grup sanitar 1,04 mp, spații identificate conform anexelor 2A și 2B la prezenta hotărâre.

Art. 2 Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, şi serviciile specializate să semneze protocoalele de preluare- predare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi Direcția municipal Locato

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU