HCL nr. 83 din 28.04.2020

0
HCL nr. 83 din 28.04.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 83 din 28.04.2020

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 97915 din 23.03.2020 inițiat de către domnul Lucian–Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 97916 din 23.03.2019 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 8137 din 22.04.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 34 din 24.04.2020 al comisiei pentru buget–finanţe, precum și avizul favorabil nr. 84 din 24.04.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile :

  • art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 491 și art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă pentru anul 2021 indexarea impozitelor și taxelor locale, care constau intr-o anumită sumă în lei, cât și limitele amenzilor, cu rata inflației de 3,8 %, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU