HCL nr. 75 din 07.04.2023

0
HCL nr. 75 din 07.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 75 din 07.04.2023
privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 25464 din 03.04.2023 înaintat de primarul municipiului Roman – Leonard ACHIRILOAEI, precum şi raportul de specialitate nr. 25750 din 04.04.2023 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Având în vedere adresa nr. 25462 din data de 03.04.2023 înaintată de S.C. DELGAZ GRID SA ;

Văzând avizul pentru legalitate nr 26524 din 06.04.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 07.04.2023 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 82 din 07.04.2023 al Comisiei juridice,;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art.139, alin.3 lit. „g”, ale art.140, alin, 1, ale art.196, alin. (1), lit ,,a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 4,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situat în str. Sperantei, nr. 11-13, loc. Roman, jud. Neamt (N.C. 59591), în vederea executării lucrării de racordare la rețeaua de gaze naturale a imobilului/ obiectivului situat în SPERANTEI 11-13 / 611056 ROMAN, pentru beneficiarul Arhiepiscopia Romanului si Bacaului.

Art. 2 Se aproba contractul de Comodat care va cuprinde clauze privind drepturile și obligațiile părților, conform anexei nr. 1 – parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0