HCL nr. 74 din 07.04.2023

0
HCL nr. 74 din 07.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 74 din 07.04.2023
privind încheierea unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 22495 din 22.03.2023 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 23040 din 24.03.2023 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 26524 din 06.04.2023 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 47 din 07.04.2023 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 6 din 07.04.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 80 din 07.04.2023 al Comisiei juridice;

Examinând adresa nr. 1456/17.03.2023 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21449/17.03.2023, înaintată de Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a” și „e”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum și ale art. 139, alin. (3), lif. „f”, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de asociere dintre Municipiul Roman și Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, pentru organizarea în bune condiții a evenimentului educațional de interes public regional și local – Concursul Regional interdisciplinar de matematică α și Ω – ediția a XX-a, la Roman, în perioada 0507 mai 2023, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 4.000 lei pentru organizarea în bune condiții a evenimentului educațional de interes public regional și local – Concursul Regional interdisciplinar de matematică α și Ω – ediția a XX-a, la Roman, în perioada 05–07 mai 2023.

Art. 4. Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 5. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0