HCL nr. 76 din 07.04.2023

0
HCL nr. 76 din 07.04.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 76 din 07.04.2023
privind aprobarea participării Municipiului Roman la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând: Referatul de aprobare nr. 26.082 din 05.04.2023 inițiat de către domnul Leonard ACHIRILOAEI – Primarul Municipiului Roman şi Raportul de specialitate nr. 26.102 din 05.04.2023 întocmit de Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 26524 din 06.04.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 49 din 07.04.2023 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 83 din 07.04.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 864 din 30.03.2023 publicat în Monitorul Oficial nr.279 din 04.04.2023 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, emitent Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; ale O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. b) și lit. c), alin. (7), lit. i) și k), art.139, alin.(3), lit. d) din OUG nr.57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

 

ART.1 Se aprobă participarea Municipiului Roman la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu.

ART.2 (1) Finanțarea va fi solicitată în condițiile Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

(2) În cadrul unei sesiuni de înscriere Municipiul Roman va aplica pentru un număr de 250 de autovehicule.

(3) Sumele necesare pentru participarea la cofinanțare sunt asigurate din bugetul local, contribuția proprie a Municipiului Roman fiind de 600 lei pentru fiecare autovehicul uzat, casat, ca parte a stimulentului pentru casare, iar suma de 2.400 lei va fi alocată din Fondul pentru mediu.

ART.3 Se mandatează Primarul Municipiului Roman să reprezinte Municipiul Roman în relația cu Autoritatea – Administrația Fondului pentru Mediu.

ART.4 Se aprobă Regulamentul privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, care cuprinde Procedura internă și Cererea privind înscrierea persoanelor fizice în Program elaborate de Primăria Municipiului Roman, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Grupul de lucru desemnat cu implementarea și monitorizarea proiectului privind casarea autovehiculelor uzate, va fi numit prin Dispoziția Primarului Municipiului Roman.

Art.6. Direcția Economică, Direcția Impozite și Taxe Locale, Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

ART.7. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0