HCL nr. 64 din 30.03.2023

0
HCL nr. 64 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 64 din 30.03.2023
privind aprobare documentație de atribuire a contractului de concesiune a unor terenuri prin licitație publică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3393 din 16.01.2023 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 3472 din 17.01.2023 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 22 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 67 din 28.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avizul Administrației naționale a rezervelor de stat și probleme speciale cu nr. 1190NT din 14.04.2022, 1710NT din 14.07.2022, 826NT din 13.03.2022, 2330NT din 18.11.2022 si 2439NT din 15.12.2022,

În temeiul dispozițiilor art. 302-331, art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 4408/18.01.2023, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 336,00 mp, situat în mun. Roman – Str. Nicolae Bălcescu, nr. 205, având nr. cadastral 60831, înscris în Cartea Funciară nr. 60831, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 13 din anexa la H.C.L. nr. 118/30.05.2019.

Art. 2. Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 4409/18.01.2023, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1197,00 mp, situat în mun. Roman – Str. Stefan cel Mare, nr. 191A, având nr. cadastral 58173, înscris în Cartea Funciară nr. 58173, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 7 din anexa la H.C.L. nr. 031/28.02.2017.

Art. 3. Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 4412/18.01.2023, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 300,00 mp, situat în mun. Roman – Str. Vasile Lupu, nr. 60, având nr. cadastral 59105, înscris în Cartea Funciară nr. 59105, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 1 din anexa la H.C.L. nr. 105/30.08.2012 modificată prin HCL nr. 159/ 27.07.2022.

Art. 4. Aprobă concesionarea prin licitație publică, a terenurilor înscrise în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune prin licitatie publică, pentru terenul intravilan UAT Roman, conform anexelor nr. 2 si nr. 2.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, impreuna cu comisia de evaluare, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 7. Dreptul de concesiune se înscrie în Cartea Funciară de către concesionari.

Art. 8. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0