HCL nr. 63 din 30.03.2023

0
HCL nr. 63 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 63 din 30.03.2023
privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23062 din 24.03.2023 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei, Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23079 din 24.03.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 11 din 28.03.2023 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 66 din 28.03.2023 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare Ordinul MDLPA nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, precum și dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „a”;

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. ”i”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 230/2019 cu modificarile ulterioare, se abrogă.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0