HCL nr. 65 din 30.03.2023

0
HCL nr. 65 din 30.03.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 65 din 30.03.2023
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului Roman, administrate de Direcţia Administrare Pieţe și a documentației de atribuire

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23147 din 24.03.2023 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23149 din 24.03.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Administrare Piețe;

Văzând avizul de legalitate nr. 23307 din 24.03.2023 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 28 din 28.03.2023 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 68 din 30.03.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Luând în considerare prevederile art. 333-347, ale art. 108, alin. 1, lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de cinci ani, respectiv 1 an, a spațiilor comerciale prevăzute în Anexa nr.1 și în Planul de situație – anexele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor menționate la art.1, conform Anexei nr. 2 și 2A la prezenta hotărâre, și se împuternicește Directorul Direcției Administrare Piețe, prin serviciile specializate, să organizeze procedura de licitație și să semneze contractele de închiriere.

Art. 3 Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea spațiilor menționate la art. 1 din prezenta Hotărâre, are componența prevăzută la art. 3 din H.C.L. nr. 70 din 30.03.2022.

Art.4. Se aprobă prelungirea actualelor contracte de închiriere până la finalizarea procedurii de licitație și încheierea contractelor atribuite.

Art.5. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Dragoș-Viorel Moroșanu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0