HCL nr. 320 din 19.12.2019

0
HCL nr. 320 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 320 din 19.12.2019

privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 24532/2019 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 24543/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Direcţia Economică;
  • prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Luând în considerare procesul-verbal nr. 24525/2019 din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a organizaţiilor sindicale şi a reprezentanţilor salariaţilor la nivel de unitate, cu privire la stabilirea salariilor;

  • avizul de legalitate nr. 24737 din 19.12.2019 dat de Secretarul general municipiului Roman, avizul favorabil nr. 136 din 19.12.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 321 din 19.12.2019 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin.(2), lit. „a” şi alin.(3), lit. „c”, ale art. 405, precum și ale art. 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman, Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor, Direcţiei Poliţia Locală, Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă,SSM, protecţie civilă, Direcţiei Servicii Edilitare, Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Roman, Direcţiei Administrare Pieţe, Clubului Sportiv Municipal Roman și Direcției Municipal Locato Roman conform anexelor nr. 1 – 5 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020, dată la care H.C.L. nr. 284 din 19.12.2018 se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU