HCL nr. 321 din 19.12.2019

0
HCL nr. 321 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 321 din 19.12.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 24546/17.12.2019 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 24620/18.12.2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 24737 din 19.12.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 137 din 19.12.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 322 din 19.12.2019 al comisiei juridice;
  • avizul favorabil nr. 3521299/24566/2019 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoaneler şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” și ale art. 405, 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 2, nr. 4, nr. 5, nr. 9 şi nr. 10 ale H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU