HCL nr. 319 din 19.12.2019

0
HCL nr. 319 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 319 din 19.12.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 24473/16.12.2019 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 24500/17.12.2019 întocmit de Serviciul resurse umane, salarizare al Primăriei Roman;
  • avizul de legalitate nr. 24737 din 19.12.2019 dat de Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 135 din 19.12.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 320 din 19.12.2019 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit.”a” și alin. (3) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 ale H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU