HCL nr. 32 din 13.02.2020

0
HCL nr. 32 din 13.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 32 din 13.02.2020

privind aderarea Municipiului Roman la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași

Examinand referatul de aprobare nr. 3420 din 12.02.2020 întocmit şi înaintat de către primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de specialitate comun nr. 3439 din 13.02.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 3572 din 13.02.2020 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 13.02.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 32 din 13.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2, art. 6, art. 8 art. 10 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art. 89, art. 90, art. 91 și art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019.

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv – cadru şi a Statutului – cadru ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

Având în vedere Actul constitutiv si Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă aderarea municipiului Roman, prin Consiliul Local Roman, la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași.

Art. 2 Se aproba actul constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ARSACIS Iași, cu modificarile la zi, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotarare.

Art. 3 Se împuternicește dnul Lucian-Ovidiu Micu – primarul municipiului Roman, să reprezinte municipiul Roman în Adunarea generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și se da mandat acestuia sa semneze actul adițional la Actul constitutiv și Statut .

Art. 4 Se desemnează în calitate de înlocuitori ai reprezentantului municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, în cazul în care acesta nu poate participa la ședințele la care este convocat, următoarele persoane:

  1. dna Iulia Gabriela Petrea;
  2. dnul Rudolf Dănuț Friesenhahn;
  3. dnul Dan Felician Ioniță.

Art. 5 Se aprobă participarea municipiului Roman cu suma de 400 lei, reprezentând aport la patrimoniul asociației.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU