HCL nr. 31 din 13.02.2020

0
HCL nr. 31 din 13.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 31 din 13.02.2020

privind initierea procedurii de rezililiere din culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ

Examinand privind initierea procedurii de rezililiere din culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ

Luând în considerare raportul de specialitate comun nr. 3437 din 13.02.202 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 3572 din 13.02.2020 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 13.02.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 31 din 13.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile art. 18, lit. „a”, lit. „c”, pct. 27, art. 58, art. 62, alin. 1 și 4, art. 63, alin. 1, lit. „c”, art. 65 din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și Canalizare nr. 28/10.08.2009;
  • prevederile art. 9, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „b” şi „d”, alin. 7, lit. „n”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba inițierea procedurilor de rezililiere din culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr.28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008 privind aprobarea concesionării directe a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor aferente acestora către Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ și de inlocuire a operatorului;

Art. 2 Se da un mandat Primarului Municipiului Roman, personal și prin serviciile din Aparatul de specialitate al primarului de a emite notificarea de încetare a contractului prevazut la art.1 din culpa operatorului, de a efectua toate demersurile in vederea predarii serviciului și a patrimoniului.

Art. 3 Se aproba retragerea Municipiului Roman din ADI AQUA NEAMȚ, notificarea acestei retrageri in vederea modificarii statutului și actului constitutiv.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU