HCL nr. 33 din 13.02.2020

0
HCL nr. 33 din 13.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 33 din 13.02.2020

privind încetarea dreptului de administrare asupra unui imobil

Examinand referatul de aprobare nr. 3418 din 12.02.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 3440 din 13.02.2020 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 3572 din 13.02.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 13.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 33 din 13.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, precum și protocolul de predare-primire nr. 7133/01.04.2016;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” și „c” și alin. (4) lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 867 și urm din Legea 287/2009 privind Codul civil;

În temeiul art. 139, alin. 140, alin. 1, precum și art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încetarea dreptului de administrare al C.S.M Roman asupra zonei de proiecții în aer liber și spațiu expo-scenă din zona de picnic și de agrement din cadrul Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”. Respectiv construcții (scenă și foișor proiecții) împreună cu terenul aferent în suprafață de 1000 mp, în vederea amenajării unui cinematograf în aer liber.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU