HCL nr. 307 din 19.12.2019

  0
  822

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 307 din 19.12.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea functiilor publice, a organigramei și statelor de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

  Examinând referatul de aprobare nr. 24119 din 11.12.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 24247 din 12.12.2019 întocmit de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman;

  Văzând avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 129 din 16.12.2019 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 308 din 16.12.2019 al Comisiei juridice;

  În conformitate cu art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), ale art. 388, alin. (3), lit. a), ale art. 405, ale art. 407, ale art. 476, alin (1) și alin (2), lit. a), art. 478, alin (2), precum și cele ale art. 554, alin (1) și alin (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin (1), al art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă modificarea organigramei Direcției de Asistență Socială, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU