HCL nr. 306 din 19.12.2019

0
HCL nr. 306 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 306 din 19.12.2019

privind aprobarea vânzării unor imobile

Examinând referatul de aprobare nr. 24148 din 11.12.2019, înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul comun nr. 24219 din 12.12.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei Economice;

Văzând avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 128 din 16.12.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 123 din 16.12.2019 al Comisiei urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 307 din 16.12.2019 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 363-364, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă rapoartele de evaluare nr. 10/1,10/2,10/3,10/4 şi 10/5 din 10.12.2019 elaborate pentru teren proprietate privată a Municipiului Roman, de evaluator atestat ANEVAR, ing. Stejar Romică.

Art. 2 Aprobă vânzarea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, pornind de la preţul stabilit prin rapoartele de evaluare realizate de evaluator atestat ing. Stejar Romică, înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Comisia numită prin H.C.L. nr. 172/2018, va notifica în termen de 15 zile de la data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, proprietarii construcţiilor care se află pe teren, pentru ca aceştia să-şi exercite dreptul de preemţiune.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU