HCL nr. 308 din 19.12.2019

  0
  858

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 308 din 19.12.2019

  privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

  Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 24135/11.12.2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 24255/12.12.2019 întocmit de Serviciul resurse umane, salarizare al Primăriei municipiului Roman;
  • avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 dat de Secretarului general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 130 din 16.12.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 309 din 16.12.2019 al comisiei juridice;

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140 al.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din acelasi act normativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă organigrama, situaţia posturilor şi statele de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1 – 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, H.C.L. nr. 276 din 19.12.2018 cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU