HCL nr. 308 din 19.12.2019

0
HCL nr. 308 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 308 din 19.12.2019

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 24135/11.12.2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 24255/12.12.2019 întocmit de Serviciul resurse umane, salarizare al Primăriei municipiului Roman;
  • avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 dat de Secretarului general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 130 din 16.12.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 309 din 16.12.2019 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140 al.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă organigrama, situaţia posturilor şi statele de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1 – 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, H.C.L. nr. 276 din 19.12.2018 cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU