HCL nr. 293 din 15.12.2022

0
HCL nr. 293 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 293 din 15.12.2022
privind initierea procedurii de reziliere a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009 aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 88992 din 08.12.2022 și referatul de aprobare nr. 88995 din 08.12.2022 întocmite şi înaintate de către Primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei;

Luând în considerare raportul de specialitate comun nr. 89098 din 08.12.2022 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 dat de către secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 56 din 13.12.2022 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 326 din 13.12.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile art. 18, lit. „a”, lit. „c”, pct. 10, 13, 15 și 24, art. 63 din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și Canalizare nr. 28/10.08.2009;
  • prevederile art. 6, art. 7 și ale art. 9 din Dispozițiile Speciale – Partea comună din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și Canalizare nr. 28/10.08.2009;
  • art. 16 pct. 16.1.8, art. 17 pct 4 și art. 18 pct. 6 din contract – partea general;
  • Art. 48 din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și Canalizare nr. 28/10.08.2009;
  • Art. 63 din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și Canalizare nr. 28/10.08.2009;
  • prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art. I alin. (2) lit. „b” din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Luând în considerare Raportul nr. 88959/07.12.2022 întocmit de Comisia de negociere a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, desemnată prin Dispoziția Primarului municipiului Roman nr. 872/12.09.2022 și prin HCL nr. 200/07.09.2022;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” şi „d”, alin. 7, lit. „n”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă raportul nr. 88959/07.12.2022 întocmit de Comisia de negociere a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, desemnată prin Dispoziția Primarului municipiului Roman nr. 872/12.09.2022 și prin HCL nr. 200/07.09.2022 prin care se constată eșecul procedurilor de negociere a Contractului de Delegare nr. 28/2009, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă inițierea procedurilor de rezililiere din culpa operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr.28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009.

Art. 3. Se aprobă retragerea Municipiului Roman din ADI AQUA NEAMȚ, notificarea acestei retrageri în vederea modificării statutului și actului constitutiv.

Art. 4. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice în vederea inițierii și derulării procedurilor de reziliere, din culpa operatorului, a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr.28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 14.05.2009, precum și a efectuării demersurilor pentru retragerea municipiului Roman din ADI AQUA NEAMȚ, conform art. 2 și art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Soluția juridică identificată pentru rezilierea, din culpa Operatorului, a contractului de delegare precum și pentru retragerea din ADI AQUA Neamț va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Roman.

Art. 6. Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0