HCL nr. 294 din 15.12.2022

0
HCL nr. 294 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 294 din 15.12.2022
privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 89405 din 09.12.2022 și referatul de aprobare nr. 89406 din 09.12.2022 iniţiate de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 89414 din 09.12.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 164 din 13.12.2022 al comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 327 din 13.12.2022 al comisiei juridice;

Luând în considerare Decizia nr. 26/08.12.2022 a Consiliului de Administraţie al Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, precum și referatul de necesitate nr. 41128/06.12.2022 al S.M.U. Roman;

Având în vedere prevederile art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

În temeiul art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. l. Se aprobă achiziţionarea pentru anul 2023 de servicii juridice de consultanţă, asistenţă, reprezentare juridică și de avizare de legalitate pentru actele emise de reprezentantul legal al Spitalului Municipal de Urgență Roman, în vederea apărării intereselor Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Art. 2. Se mandatează managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman pentru a încheia contractele cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0