HCL nr. 292 din 15.12.2022

0
HCL nr. 292 din 15.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 292 din 15.12.2022
privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Roman si participarea la cofinantarea pentru “Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020 ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având in vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 86215 din 23.11.2022 și proiectul de hotărâre nr. 86216 din 23.11.2022 iniţiate de către dnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialitate nr. 86 217 din 23.11.2022 întocmit de către Direcția Economica și Direcția Tehnică și de Investiții;
  • Avizul favorabil nr. 163 din 13.12.2022 al Comisiei de buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 325 din 13.12.2022 a Comisiei Juridice pentru “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020”, avizul de legalitate nr. 89694 din 09.12.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman;
  • Adresa nr.17297/ 26.09.2022, emisă de Compania Județeană Apa serv SA și înregistrată la Primaria Municipiului Roman cu nr.68947din 04.10.2022;
  • Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamț;
  • Ghidul Solicitantului, A.P. 3, Obiectivul specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei;
  • Hotararea Consiliului Local nr.148/23.06.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii intitulat ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Neamt, în perioada 2014 – 2020”;
  • Prevederile art. 44 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
  • Prevederile art.10-12 din Legea nr.241/2006-legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
  • Prevederile art. 8 alin.3 coroborate cu prevederile art. 10 alin.5 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor 129 alin.2 lit.b, coroborate cu alin.4 lit.e, art.132, art.139 alin.3, art.196 alin.1 lit.a, art.197 alin.1-2, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1 Se aprobă valoarea totală a investiției aferente UAT Roman în valoare de 30715,6050 mii EURO , exprimată în prețuri curente fără TVA din cadrul “Proiectului regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020 ”.

ART. 2 Se aprobă participarea Consiliului Local Roman la co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL NEAMT, ÎN PERIOADA 2014-2020”, în valoare de: 577,4530 mii EURO – exprimată în prețuri curente fără TVA, reprezentand contributia proprie de 2% din valoarea eligibila a investitiilor aferente UAT Roman, sumă care urmează a fi eșalonată pe perioada de implementare a contractelor de lucrări si care urmeaza a fi asigurata prin finanțarea nerambursabila interna, aprobata prin HCL 128/ 2020.

ART.3 Directia Economica va intreprinde masurile necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotatari.

ART.4 Secretarul General al municipiului Roman va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.

ART.5 Prezenta hotarare intra in vigoare de la data comunicarii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 3
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0