HCL nr. 291 din 27.11.2019

0
HCL nr. 291 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 291 din 27.11.2019

privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul ”Înființare centru multifuncțional” Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 22.523 din 20.11.2019 înaintat de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 22.524 din 20.11.2019 întocmit de Direcția Tehnică și de Investiții și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 119 din 22.11.2019 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 292 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 1, art. 3 și art. 5 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art. 129, alin. 2, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139, al art. 140, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru multifuncțional”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru multifuncțional”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Municipiul Roman, prin Direcția Tehnică și de Investiții, precum și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, către toate persoanele interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU