HCL nr. 292 din 27.11.2019

0
HCL nr. 292 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 292 din 27.11.2019

privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

Examinând referatul de aprobare nr. 22449 din 19.11.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 22474 din 20.11.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 118 din 22.11.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 293 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi cele ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1 și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI – str. Matei Millo f.nr. – Roman”, proiect nr.6/2019 elaborat de S.C. ASIMPTOTIC S.R.L. Iaşi, beneficiar S.C. GIORGI EST EUROPA S.R.L., cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU