HCL nr. 290 din 27.11.2019

0
HCL nr. 290 din 27.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 290 din 27.11.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 172/26.07.2018

Examinând referatul de aprobare nr. 22455 din 19.11.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 22517 din 20.11.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 22709 din 22.11.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 117 din 22.11.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 291 din 22.11.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispozitiile art. 37, alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică art. 6, pct. 7 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va avea următorul cuprins:
„Se aprobă componența Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. din Municipiul Roman, după cum urmează:
„ .………………………
7. Emanuela BOJESCU – Direcția Municipal Locato

Art. 2 Se modifică art. 10 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va avea următorul cuprins:
Aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, în următoarea componenţă:

 1. membri de drept:
  • d-na IORGA IOANA ROXANA – viceprimarul municipiului Roman;
  • dl. NEGRU IULIAN SEBASTIAN – arhitect șef DUAT;
  • dl. TUDORACHE GELU – arhitect, membru RUR;
  • dl. FLOREA DAN – arhitect, membru RUR
  • dl. HAIVAS MIHAI – arhitect, membru RUR;
  • dl. CIUBOTARU ANDREI – arhitect, membru RUR;
  • d-na HUȚANU MAGDALENA – arhitect;
 2. membri supleanți:
  • dl. BOGOI-MAHU-RUSIN NICOLAE – inginer constructor.
  • d-na DĂNILĂ ANDREEA CĂTĂLINA – arhitect;
  • dl. CIOBANU ADRIAN – muzeograf – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.”

Art. 3 Aproba modificarea art. 7, alin. (2) din H.C.L. 172/26.07.2018 care va avea următorul continut:
„Aproba vanzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Roman, care îndeplinesc urmatoarele condiții:

 • utilizatorii sa le detina în baza unor contracte de concesiune si/sau inchiriere;
 • terenurile sa nu fie revendicate de fostii proprietari;
 • terenurile să fie situate în intravilan;
 • să fie ocupate cu construcții proprietatea concesionarului, mai puțin cele din categoria costructiilor cu caracter provizoriu din care fac parte: chioscuri, garaje, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile și în spatiile publice, corpuri și panouri de afisaj, firme și reclame, copertine, pergole și altele asemenea.;
 • criteriile să fie indeplinite cumulativ;

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 249 și 266/31.10.2019 și H.C.L. nr. 90/27.04.2018 se abrogă.

Art. 5 Primarul municipiului Roman prin serviciile publice de interes local și persoanele desemnate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU