HCL nr. 289 din 22.12.2021

0
HCL nr. 289 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 289 din 22.12.2021

privind rectificarea omisiunii din cuprinsul unor contracte de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 95463 din 13.12.2021 înaintat de către domnul consilier local Adrian-Alin Tănase, precum şi raportul de specialitate nr. 95822 din 14.12.2021 întocmit și înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 128 din 20.12.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 314 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare adresa nr. 88381/12.11.2021 înaintată de către proprietarii apartamentelor din Blocul nr. 15, scara B, strada Ștefan cel Mare din municipiul Roman- prin intermediul Asociației de Proprietari „Nova”;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”c”, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea actelor adiționale la următoarele contracte de vânzare cumpărare, în sensul îndreptării omisiunii strecurate cuprinsul obiectului contractului și includerea boxei aferente fiecărui apartament, așa cum rezultă din documentațiile cadastrale anexă, după cum urmează:

 1. Contract de vânzare cumpărare cumpărare nr. 3/22.11.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Păduraru Silviu C-tin și Steluța Monica, ce are ca obiect apartamentul nr. 19 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj 1, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa 1;
 2. Contract de vânzare cumpărare nr. 12/02.12.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Mazăre Sorin și Oana Irina, ce are ca obiect apartamentul nr. 20 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj 1, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa 2;
 3. Contract de vânzare cumpărare nr. 16/27.12.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Cojocariu Liviu și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 21 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj II, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa 3 ;
 4. Contract de vânzare cumpărare cumpărare nr. 9/30.11.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Achiriloaei Leonard și Georgeta Micaela, ce are ca obiect apartamentul nr. 22 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj II, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa 4;
 5. Contract de vânzare cumpărare nr. 1/15.11.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Chilea Romeo și Gabriela, ce are ca obiect apartamentul nr. 23 situat în blocul nr. 15, scara A, etaj II, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa 5;
 6. Contract de vânzare cumpărare nr. 8/29.11.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Geman Sorin Ioan și Claudia, ce are ca obiect apartamentul nr. 24 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj II, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa 6;
 7. Contract de vânzare cumpărare nr. 5/29.11.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Tălăluță Aurelian Constantin și Elena Cătălina, ce are ca obiect  partamentul nr. 25 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj III, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa 7;
 8. Contract de vânzare cumpărare nr. 7/29.11.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Toderică Mihaela și Lucian, ce are ca obiect apartamentul nr. 26 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj III, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa 8;
 9. Contract de vânzare cumpărare nr. 14/15.12.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Ilioaei Constantin și Ioana, ce are ca obiect apartamentul nr. 27 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj III, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa 9;
 10. Contract de vânzare cumpărare nr. 13/14.12.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Puflea Stelian și Tereza Daniela, ce are ca obiect apartamentul nr. 29 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj IV, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman – anexa nr. 10;
 11. Contract de vânzare cumpărare nr. 15/23.12.1999, încheiat între Primăria municipiului Roman și dnii Burghelea Nelu și Adriana, ce are ca obiect apartamentul nr. 31 situat în blocul nr. 15, scara B, etaj IV, din strada Ștefan cel Mare, mun. Roman

Art. 2 Se aprobă detașarea, din tomul de evidență al documentațiilor cadastrale din perioada 05.10.2000-16.11.2000 aflate în arhiva Primăriei municipiului Roman, a documentațiilor cadastrale în original întocmite cu privire la apartamentele situate în Blocul nr. 15, scara B, strada Ștefan cel Mare din mun. Roman și comunicarea acestora către proprietarii menționați la art. 1 din prezenta hotărâre, în vederea înscrierii imobilelor în Cartea funciară.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actele adiționale la contractele menționate la art. 1.

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU