HCL nr. 288 din 22.12.2021

  0
  370

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 288 din 22.12.2021

  privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 95087 din 10.12.2021 înaintat de către primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 95689 din 14.12.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 127 din 20.12.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 313 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991R – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și art. 693 -701 din Legea nr. 287/2009 R, privind Codul Civil;

  În temeiul dispoziţiilor art. 87, alin. 5, art. 129, alin. 2, lit. “c”, art. 139, alin. 1 și 3, ale art. 196, alin. 1, lit. a, ale art. 354 și art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind procedura constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Roman în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea, prevăzut în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

  Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț CORBU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU