HCL nr. 290 din 22.12.2021

0
HCL nr. 290 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 290 din 22.12.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 95906 din 14.12.2021 iniţiat de către dl Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 96419 din 15.12.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 129 din 20.12.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 315 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la primăria municipiului Roman sub nr. 91868/25.11.2021, 92454/02.12.2021, 93317/06.12.2021, 93818/07.12.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7776/21.05.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Măriu Vasile și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 22, situat în blocul 5, etajul II, scara B din str. D. Gherea, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Mariu Vasile și Mariea în loc de Măriu Vasile și Maria cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 10068/03.09.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Mihăeieș Virgil și Silvica, ce are ca obiect apartamentul nr. 19, situat în blocul 4, etajul IV, scara B din str. T. Vladimirescu, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Mihăieș Virgil și Silvia în loc de Mihăeieș Virgil si Silvica cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7865 încheiat între RAGLT Roman și dnii Ipate Valerian și Virginica, ce are ca obiect apartamentul nr. 51, situat în blocul 6, etajul parter, scara F din str. Al. Liliacului, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Ipate Valerian și Virginia în loc de Ipate Valerian și Virginica cum greșit s-a menționat.

Art. 4 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 5448/24.02.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Melenciuc Mihai si Elena ce are ca obiect apartamentul nr. 12, situat în blocul 8, etajul IV, scara A din str. Ion Creanga, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Melemciuc Mihai și Elena în loc de Melenciuc Mihai și Elena cum greșit s-a menționat.

Art. 5 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU