HCL nr. 281 din 19.12.2018

0
HCL nr. 281 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 281 din 19.12.2018

privind darea în administrare a „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman” către Direcția Municipal Locato Roman, în calitate de operator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 22901 din 14.12.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr. 22903 din 14.12.2018 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;

Văzând avizul favorabil nr. 153 din 19.12.2018 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 57 din 19.12.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 282 din 19.12.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) și alin. (3), ale art. 3, alin. (1), lit. j), alin. (3), ale art. 5, pt. 3, lit.c), art. 11, alin. (2), lit. b), din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Luând act de prevecerile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) și d), alin. (6), lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215/2001R – Legea administrației publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă darea în administrare a Serviciului de Iluminat Public din municipiul Roman și a bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Roman utilizate pentru furnizarea/prestarea acestuia, prin încredințare directă, în baza contractului cadru – anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre către Direcția Municipal Locato. Se aprobă preluarea activitatii privind administrarea Serviciului de Iluminat public de către Direcția Municipal Locato, precum și a personalului
aferent acestui serviciu public, de la Direcția Administrare Piete și Iluminat Public.

Art. 2 În relația cu autoritățile municipiului Roman, Direcția Municipal Locato Roman este operatorul serviciului de utilitate publică prevăzut la art. 1, raport juridic constând în gestiunea directă serviciilor și încredințarea directă a bunurilor proprietate publică și/sau privată a Municipiului Roman, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului de utilitate publică specific.

Art. 3 Se aprobă că bunurile imobile prin care operatorul realizează Serviciul, fac parte din domeniul public al Municipiului Roman. Stabilește faptul că celelalte bunuri (dotări, echipamente, etc.), altele decât cele prevăzute la aliniatul precedent, fac parte din domeniul privat al Municipiului Roman și sunt încredințate operatorului Direcția Municipal Locato Roman.

Art. 4 Stabilește că inventarierea bunurilor prevăzute la art. 3, înregistrarea acestora, precum și predarea-preluarea să se efectueze până la 15 ianuarie 2019 prin grija Direcției Administrare Piete și Iluminat Public și Direcției Municipal Locato.

Art. 5 Se împuternicește primarul municipiului Roman să semneze contractul de dare în administrare a Serviciului de Iluminat Pubic al Municipiului Roman.

Art. 6 În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 17/2018 privind Gestiunea „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman” și se revoca dreptul de administrare al Direcției Administrare Piete și Iluminat Public.

Art. 7 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, Direcția Municipal Locato Roman și Direcția Administrare Piețe și Iluminat Public.

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU