HCL nr. 282 din 19.12.2018

0
HCL nr. 282 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 281 din 19.12.2018

privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 22626 din 12.12.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22627 din 12.12.2018 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 154 din 19.12.2018 al comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 283 din 19.12.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 23283 din 19.12.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Luând în considerare adresa Spitalului Municipal de Urgenţă Roman înregistrată la Municipiul Roman cu nr. 22587 din 11.12.2018, precum şi Decizia nr. 28/28.11.2018 a Consiliului de Administraţie al Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;

Având în vedere prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

În temeiul art. 36, alin. 9, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Spitalului Municipal de Urgenta Roman pentru anul 2019.

Art. 2 Se mandatează managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman pentru a încheia contractul cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Art. 3 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU