HCL nr. 280 din 19.12.2018

0
HCL nr. 280 din 19.12.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 280 din 19.12.2018

privind darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Fondului Locativ din Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 22645 din 12.12.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22655 din 12.12.2018 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;

Văzând avizul favorabil nr. 152 din 19.12.2018 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 56 din 19.12.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 281 din 19.12.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 23283 19.12.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) și (3), ale art. 3, alin. (1), lit. j), alin. (3), ale art. 5, pt. 3, lit. c), ale art. 11, alin. (2), lit. b), din O.G. nr. 71/ 20 02 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Luând act de prevecerile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și d), alin (6), lit. a), pct. 17, din Legea nr. 215/2001R – Legea administrației publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind darea în administrare, prin încredințare directă a Serviciului public pentru Administrarea Fondului Locativ din domeniul public și privat al Municipiului Roman – anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public pentru Administrarea Fondului Locativ din domeniul public și privat al Municipiului Roman – anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului public pentru Administrarea Fondului Locativ din domeniul public și privat al Municipiului Roman – anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă darea în administrare a serviciului și a bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Roman utilizate pentru furnizarea/ prestarea acestuia, prin încredințare directă, în baza contractului cadru – anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se stabilește faptul că Direcția Municipal Locato Roman, direcție cu personalitate juridică care funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, desfășoară activități de utilitate și interes publică, sub conducerea, coordonarea și controlul autorităților administrației publice a Municipiului Roman, are ca obiect de activitate și administrarea fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Roman.

Art. 6 În relația cu autoritățile municipiului Roman, Direcția Municipal Locato Roman este operatorul serviciilor de utilitate publică prevăzute la art. 5, raport juridic constând în gestiunea directă serviciilor și încredințarea directă a bunurilor proprietate publică și/sau privată a Municipiului Roman, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publică specifice.

Art. 7 Aprobă că bunurile imobile prin care operatorul realizează Serviciul, fac parte din domeniul public al Municipiului Roman. Stabilește faptul că celelalte bunuri (dotări, echipamente, etc.), altele decât cele prevăzute la aliniatul precedent, fac parte din domeniul privat al Municipiului Roman și sunt încredințate operatorului Direcția Municipal Locato Roman.

Art. 8 Stabilește că inventarierea bunurilor prevăzute la art. 7, înregistrarea acestora, precum și predarea-preluarea să se efectueze până la 15 ianuarie 2019 prin grija Direcției Economice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Roman.

Art. 9 Se împuternicește primarul municipiului Roman să semneze contractul de dare în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Fondului Locativ din domeniul public și privat al Municipiului Roman.

Art. 10 În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 118 /18.06.2009 – regulament privind locuințele sociale, din fondul locativ de stat și locuințelor pentru tineri destinate închirierii, H.C.L. nr.152/26.07.2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 118/2009 privind aprobarea regulamentelor privind locuințele sociale, din fondul locativ de stat și locuințelor pentru tineri destinate închirierii, H.C.L. nr. 190/15.12.2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public public de administrare a cimitirelor umane şi a spaţiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în calitate de operator.

Art. 11 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, Conducerea Direcției Municipal Locato Roman și structurile specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local.

Art. 12 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU