HCL nr. 271 din 28.11.2022

0
HCL nr. 271 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 271 din 28.11.2022
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri aflate în proprietatea Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 82752 din 11.11.2022 înaintat de către Primar – d-nul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 847501 din 21.11.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 98 din 25.11.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 301 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Având in vedere adresele solicitanților:

  • nr. 12595/21.02.2022 – S.C. CONTJUR INVEST S.R.L.
  • nr. 23568/02.12.2020 – S.C. CRIROS EN GROS S.R.L.
  • nr. 20415/21.03.2022 – S.C. DANWAY CONSULTING S.R.L.

Având în vedere prevederile:

  • Legii nr. 50/1991R – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
  • art. 693 -701 si art. 864 din Legea nr. 287/2009 R, privind Codul Civil cu modificările și completările ulterioare
  • art. 361, alin. 2, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
  • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 011 din data de 27.01.2022;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), alea art. 361, alin. 2, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se constată încetarea uzului public și se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Roman a terenurilor individualizate in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea Funciară a modificării regimului juridic al bunurilor prevăzute la art. 1. (2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară vor fi elaborate: – un proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat;

  • un proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public, care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.”

Art. 3. Se aprobă rapoartele de evaluare din data de 6.10.2022 conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu durata și redevență asupra terenurilor propuse, prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se dă mandat primarului municipiului Roman sa semneze actul autentic de superficie.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitiile cu numerele 1, 2, 3, 4 si 5 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 227 din 28.10.2021 precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 6. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării regimului juridic bunului din evidențele fiscale.

Art. 7. Direcția Economică va proceda la înregistrarea modificărilor regimului juridic al bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 8. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 9. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 5
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0