HCL nr. 270 din 28.11.2022

0
HCL nr. 270 din 28.11.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 270 din 28.11.2022
privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 82711 din 11.11.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 84181 din 17.11.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 86231 din 23.11.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 97 din 25.11.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și avizul favorabil nr. 300 din 25.11.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa nr. 67545/28.09.2022 înaintată de S.C. DANWAY CONSULTING S.R.L., prin care se solicită prelungirea, contractelor de concesiune nr. 12087/27.07.2012, 7268/10.04.2014, 7266/10.04.2014, 7267/10.04.2014 și 22411/21.12.2015;

Luând în considerare prevederile art. 306, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, al art. 196, alin. (1), lit. „a” precum și al art. 306 din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractelor de concesiune și valoarea redevenței datorate conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate

Art. 3. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0