HCL nr. 269 din 31.10.2019

0
HCL nr. 269 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 269 din 31.10.2019

privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.

Examinând referatul de aprobare nr. 20.764 din 28.10.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 20787 din 29.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 105 din 31.10.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 270 din 31.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21020 din 31.10.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere cererea nr. 20.061/17.10.2019 depusă de dnul Nahoi Laviniu Mihai, precum și procesul verbal nr. 20.753/28.10.2019 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și urm. din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, alin. (12) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. D, ap. 33, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 124.164,00 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 2 Se aprobă vânzarea, către dnul NAHOI LAVINIU MIHAI, posesor al XX seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. XXX20.11.2014, novat prin contractul nr. XXX/2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. XXXXXXXXXXXX, bl. XX, sc. X, ap. XX, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 53,84 mp, suprafață construită de 64,49 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 26,92 mp, și CPT 8,06/791 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U2 cu nr. cadastral 50891-C1-U2. inscrise in Cartea funciara, situate, in municipiul Roman, str. Bogdan Dragos, nr. 81, precum și lista proprietarilor, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata prețului în rate, la prețul de 163.949,96 lei, din care:

  • 24.164,00 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 9.785,96 lei reprezentând dobânda totală, calculată la rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998, aplicată la suma de 105.539 lei reprezentând diferența de achitat după plata avansului.

Art. 4 Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 807,37 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform graficului de plata – anexa 1 la prezenta hotarâre, cu achitarea unui avans de 18.625 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului (124.164,00lei) stabilită prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, și a unui comision de 1.242 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzarecumpărare.
Data scadenței fiecarei rate se va putea modifica în funcție de data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 5 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1, și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.

Art. 6 Directia Juridica și Administratie Publică și Direcția Economica, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 7 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU