HCL nr. 270 din 31.10.2019

0
HCL nr. 270 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 270 din 31.10.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local, a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei de investiții la Direcția Municipal Locato Roman, pe anul 2019

Examinând referatul de aprobare nr. 20505 din 24.10.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20597 din 25.10.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 106 din 31.10.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 271 din 31.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21020 din 31.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Având în vedere cererea nr. 20.061/17.10.2019 depusă de dnul Nahoi Laviniu Mihai, precum și procesul verbal nr. 20.753/28.10.2019 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă rectificarea Listei de investiții la Direcția Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU