HCL nr. 268 din 31.10.2019

0
HCL nr. 268 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 268 din 31.10.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

Examinând referatul de aprobare nr. 20722 din 28.10.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20799 din 29.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 112 din 31.10.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 269 din 31.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21020 din 31.10.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dlui Pantilimon Ion, înregistrată la Direcția Municipal Locato sub nr. 2940/17.10.2019 și la Primăria municipiului Roman sub nr. 20555/24.10.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), ale 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare locuință nr. 9139/04.06.1992 încheiat între RAGLT și domnii Pantilimon Maria și Ion, ce are ca obiect apartamentul nr. 12 situat în Blocul nr. 1, scara B din str. Aprodu Arbore, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Pantilimon Maria și Ion în loc de Pantelimon Maria și Ion, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU