HCL nr. 267 din 31.10.2019

0
HCL nr. 267 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 267 din 31.10.2019

privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul unor lucrari de interes public local

Examinând referatul de aprobare nr. 20579 din 24.10.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialitate nr. 20669 din 25.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul favorabil nr. 111 din 28.10.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 268 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Luând în considerare dispoziţiile art. 5, alin. (1), ale art. 8 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, precum şi ale art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin H.G. nr. 53/2011;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b”, art. 196, alin. (1) şi art. 140, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de interes local ”Îmbunatațirea traficului Rutier – zona Smirodava, construire drum public acces bl. 36A” și ”Dezvoltare Parcari de reședință Municipiul Roman Etapa I”, expropriator fiind Municipiul Roman.

Art. 2 Se aprobă lista imobilelor supuse exproprierii, respectiv: teren în suprafața de 605 mp, cu nr. cadastral 3771, CF 11175/N Roman, situat în Roman, str. Str. Smirodava, nr. 50 și teren lotul 1 in suprafață de 77,00 mp și lotul 2 în suprafață de 83 mp, loturi neinscrise in Cartea funciara, situate, in municipiul Roman, str. Bogdan Dragos, nr. 81, precum și lista proprietarilor, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă sumele aferente despăgubirii estimate de către expropriator, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 4 Se aprobă rapoartele de evaluare nr. 15-5 din 15.07.2019 și nr. 18-2 din 18.10.2019, întocmite de evaluatorul ANEVAR Stejar Romică, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5(1) Sumele individuale prevăzute la art. 3 și anexa nr. 1 se virează, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Roman, la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de interes local prevăzute la art. 1, în vederea plații despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
(2) Sumele vor fi virate în lei, la cursul BNR din ziua viramentului.

Art. 6 Se aprobă planurile amplasamentelor obiectivelor de utilitate publică de interes local mentionate art. 1, conform anexelor 3 și 4 la prezenta hotarare care se vor aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local respectiv pe pagina proprie de internet a Municipiului Roman.

Art. 7 După expirarea termenului legal de afisare şi înştiinţare a proprietarilor, se mandatează Primarul Municipiului Roman, să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotarari, să emită dispoziţia de numire a comisiilor de verificare a dosarelor de expropriere şi să semneze orice acte privind întabularea dreptului de proprietate al Municipiului Roman.

Art. 8 Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de Direcția Juridică și administratie Publică, Direcția Tehnică și de Investiții și Direcția Economică.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Roman, prin publicarea pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice locale.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU