HCL nr. 266 din 31.10.2019

0
HCL nr. 266 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 266 din 31.10.2019

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 116/2009 privind aprobarea vânzării unor terenuri

Examinând referatul de aprobare nr. 20489 din 23.10.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20546 din 24.10.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 110 din 28.10.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 267 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 3 lit „g”, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 116 din 18.06.2009, care va avea următorul conţinut:
„Aprobă vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • utilizatorii să le deţină în baza unor contracte de concesiune şi/sau de închiriere; – terenurile să nu fie revendicate de foştii proprietari;
  • terenurile să fie situate în intravilan;
  • să fie ocupate cu construcţii proprietatea concesionarului, mai puţin cele din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu din care fac parte: chioșcuri, garaje, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea.;
  • criteriile să fie îndeplinite cumulativ.”

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 1 din H.C.L. nr. 8 din 28.01.2010 se abrogă.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU