HCL nr. 251 din 31.10.2019

  0
  790

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 251 din 31.10.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 252/22.12.2016 privind aprobarea functiilor publice, a organigramei și statelor de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

  Examinand referatul de aprobare nr. 20243 din 21.10.2019 inaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 20257 din 22.10.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman;

  Vazând avizul favorabil nr. 98 din 28.10.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 252 din 28.10.2019 al Comisiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

  În conformitate cu art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul al art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din acelasi act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea statului de functii al Direcției de Asistență Socială, serviciu public de interes local cu personalitate juridica, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

  Art. 2 Se aprobă modificarea organigramei Direcției de Asistență Socială, serviciu public de interes local cu personalitate juridica, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

  Art. 3 Directia de Asistenta Sociala va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Eugen PATRAȘCU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU