HCL nr. 250 din 31.10.2019

0
HCL nr. 250 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 250 din 31.10.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 20194/21.10.2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 20273/22.10.2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 97 din 28.10.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 251 din 28.10.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman;
  • prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” și ale art. 405, 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 şi nr. 10 ale H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 respectiv nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.11.2019.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU