HCL nr. 252 din 31.10.2019

0
HCL nr. 252 din 31.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 252 din 31.10.2019

privind stabilirea impozitele şi taxele locale pentru anul 2020

Examinand referatul de aprobare nr. 16711 din 04.09.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 99371 din 05.09.2019 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Vazând avizul favorabil nr. 99 din 28.10.2019 al comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 253 din 28.10.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20284 din 25.10.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman;

În temeiul art.129, alin. 2, lit. (b) si alin. 4, lit. (c), art. 139, alin. 3, art. 140 și art. 196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile:

 • art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • art. 457, alin. 1 art. 458, alin. 1, art. 460, alin. 1 si 2, art. 465, art. 470, art. 474, art. 475, art. 477, art. 478, art. 481, alin. 2, art.484, art. 486, art. 489, art.493, art. 494, art. 495, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

Analizând Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 125 din 18.10.2010;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă stabilirea unei cote adiționale de 16% în vederea majorării unor impozite si taxe locale pentru anul 2020.

Art. 2 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, după cum urmează:

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 2019 şi 2020, constituind anexa nr. 1;
 2. cota prevăzută la art. 457, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 0,115%;
 3. cota prevăzută la art. 458, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 1,2%
 4. cota prevăzută la art. 460, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 0.115%;
 5. cota prevăzută la art. 460, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 1.51%;
 6. cota prevazuta la art. 489 alin. (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, se stabileste intre 300 si 500%

Art. 3 Bonificaţia prevăzută la art. 462, alin. (2), art. 467, alin. ( 2) şi art. 472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste dupa cum urmeaza:

 1. în cazul impozitului pe clădiri, la 5 %;
 2. în cazul impozitului pe teren, la 10%;
 3. în cazul impozitului pe mijlocul de transport 5%.

Art. 4 (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează :

 1. în cazul impozitului şi taxei pe clădiri: Persoane Fizice 0%, Persoane Juridice cladiri nerezidentiale – 16%;
 2. în cazul impozitului şi taxei pe teren: 0% teren intravilan CC,16 % la teren intravilan alta categorie de folosinta si teren extravilan;
 3. în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, 16 %;
 4. în cazul taxelor pentru eliberarea :
  d.1. certificatului de urbanism, la 0 %;
  d.2. autorizaţiei de construire, la 0 %;
  d.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, la 0 %;
  d.4. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 0 %;
  d.5autorizatie constructie pentru alte constructii , la 0%
  d.6. autorizaţiei de desfiinţare, la 0 %;
  d.7 autorizatie organizare santier 0%
  d.8. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la 0 %;
  d.9. certificatului de nomenclatură stradală, la 0 %;
  d.10 autorizatie amenajare campinguri 0%
  d11. autorizatie amplasare tonete, cabine etc 0%
  d.12. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la 0 %;
  d.13. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 0 %;
  d.14. de copii heliografice, la 0 %;
  d.15. certificatul de producător şi pentru viza trimestrială a acestuia, la 0 %;
  d.16. eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, la 0 %;
 5. în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, la 0 %;
 6.  în cazul impozitului pe spectacole, la 0 %;
 7. în cazul unor taxe locale 0%

(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. 1 este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2020, se aplică delimitarea zonelor aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 173/19.12.2014 si 225/31.10.2017.

Art. 6 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7 Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 8 Se aprobă procedura de calcul şi plată a taxelor prevăzute la alin. 1 şi 2 ale art. 486 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 4.

Art. 9 Se aprobă Regulamentul privind constituirea, încasarea şi utilizarea veniturilor din taxe speciale în anul 2020, potrivit anexei nr. 5.

Art. 10 Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2020.

Art. 12 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 13 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU